Generelle ordensregler

 

Altaner

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsage vandskade. Altanerne må vaskes, men ikke spules.

Det er tilladt at opsætte altankasser på den indvendige side af altanen.

Markiser og solsejl kan opsættes efter forud indhentet tilladelse hos Bo Godt Midtjylland

Tøj tørring på altaner må kun finde sted under brøstningshøjde.

Der må ikke anvendes kul grill på altanen.

 

Antenner

Udvendige antenner af enhver form må kun opsættes efter forud indhentet tilladelse hos Bo Godt Midtjylland

 

Affalds sortering

Den almindelige dagrenovation skal indpakkes i plastikposer eller lignende, og disse skal lukkes forsvarligt, inden poserne lægges i containerne. Affaldet sorteres iht. Kommunens regler for sortering af affald.

Papkasser og andet større affald (møbler mv.) skal lejer selv sørge for at skaffe sig af med.


Bad og toilet

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Og husk at engangsbleer, vat, avispapir og lignende aldrig må kastes i toiletkummen.

 

Cykelskur

Cykler må ikke henstilles, således de er til gene for andre, men kun i cykelskuret, der er indrettet hertil.

 

Døre

Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må aldrig blokeres.

 

Depotrum/skur

Hold altid dit depot rum /skur aflås, selvom du ikke bruger det.

 

Fælles arealer

På alle fælles arealer må intet stilles for længere tid. Bo Godt Midtjylland kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene.

 

Foderbrætter

Af hensyn til blandt andet skadedyr er opsætning af foderbrætter ikke tilladt.

 

Fremleje

Det er ikke muligt at fremleje lejligheden.


Haver

Græs og beplantning i og omkring haverne holdes af beboerne, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder pæn og vel vedligeholdt. Ved fraflytning kan det tillades, at beboerne medtager supplerende beplantning, som er plantet for egen regning. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter, må bedene bringes i orden, så haven afleveres i vel vedligeholdt stand.

 

Husdyr

Husdyrhold herunder længerevarende pasning er ikke tilladt.

 

Leg

Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere.

Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen eller på anden måde beskadige

Bygninger eller haveanlæg.

 

Musik- støj

Vis hensyn – undgå støjende adfærd, som kan virke generende for andre.

I særlige tilfælde (fester o.l) bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med ”støj”.

Der gives besked til de øvrige lejere senest dagen før.

Det er ikke tilladt at spille højt musik eller tale højlydt på fællesarealer og terrasser eller altaner efter kl.22.00.

 

Parkerings forhold

Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser.

Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg er ikke tilladt.

Campingvogne må kun parkeres, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i Max 48 timer.

 

Tøj tørring

Tøj tørring må ikke foretages på radiatorer. Dog er det i orden at tørre tøj på tørrestativ på badeværelset, hvis ventilation startes.

 

 Udluftningsventiler og udluftning

Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler. Det er meget vigtigt at alle ventiler i vinduerne altid er åbne, da der ellers kan opstå fugtproblemer.

Sørg for at lufte ud flere gange hver dag, da der eller kan opstå for meget kondens og opstå fugt skader. Der gøres opmærksom på at det er lejers opgave at passe på lejemålet, ved dagligt at lufte ud, for at forhindre fugtskader og derved bevare lejemålets stand.